Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności

Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania

określa statut Szkoły (rozdział II)

Dyrektor Szkoły

kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełnienia obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko pięcioletnie,
  • odroczenie obowiązku szkolnego,
  • spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • skreślenie ucznia z listy uczniów,
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów

odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późn. zm.).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa

określona jest w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi
odpowiada: Marek Zarzycki
data: 08-12-2017
wytworzył: Marek Zarzycki
data: 08-12-2017
data: 08-12-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 30-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 18-10-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 669